Regulamin

Kilka niezbędnych informacji

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG NAPRAWCZYCH
I SERWISOWYCH

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Firma RG MEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej ( 28-500) ul. Kolejowa 132, NIP: PL6050077054, REGON: 523511000, zwana dalej RG Media, świadczy usługi serwisowe i naprawcze urządzeń określonych na stronie internetowej www.rgmedia.pl, zwane dalej Usługami.
 2. Niniejszy dokument (dalej określany jako Regulamin) określa treść i zasady wykonywania umów serwisowych (dalej określanych jako Umowy Serwisowe), zawieranych przez RG Media z Klientami dokonującymi zakupu towarów oferowanych przez sprzedawców – partnerów RG Media, publikowanych na stronie www.rgmedia.pl – które objęte są programem opieki serwisowej (dalej określanych jako Artykuły).
 3. Opieką serwisową objęte są wyłącznie Artykuły używane zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta wynikającymi z instrukcji obsługi przekazanych Klientowi wraz z Artykułem.
 4. Warunki mają wyłącznie zastosowanie do Usług serwisowych wykonywanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Klientami RG Media mogą być zarówno osoby fizyczne (dalej jako Konsumenci), jak i osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej (dalej jako Przedsiębiorcy). Konsumentem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 6. Użytkownikiem końcowym urządzenia jest Konsument lub osoba fizyczna działająca imieniem Przedsiębiorcy, będąca właścicielem urządzenia, korzystająca z niego w sposób stały.
 7. Przed wysyłką urządzenia do serwisu Klient zobowiązany jest do usunięcia wszelkich akcesoriów nie będących częścią wyposażenia kompletu sprzedażowego. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania przez Klienta, RG Media nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia tych elementów podczas procesu naprawy.
 8. Zlecenia Usługi Klient dokonuje w sposób określony na stronie internetowej www.rgmedia.pl.
 9. Po dokonaniu zlecenia Usługi w sposób określony powyżej, Klient zobowiązany jest dostarczyć urządzenie do siedziby RG Media osobiście lub przesłać je za pośrednictwem partnerskiego przewoźnika, poczty lub innej firmy kurierskiej. Lista przewoźników partnerskich RG Media dostępna jest na stronie internetowej www.rgmedia.pl.
 10. Czas wykonania Usługi każdorazowo jest uzależniony od rodzaju uszkodzenia urządzenia oraz dostępności części i podzespołów zamiennych niezbędnych do wykonania Usługi.
 11. Klient jest zobowiązany do podania danych takich jak imię, nazwisko lub nazwa, adres, numer telefonu, adres e-mail, nr IMEI lub nr seryjny urządzenia oraz do opisania zgłaszanej usterki urządzenia.
 12. W przypadku podania niekompletnych, nieczytelnych lub nieprawidłowych danych, o których mowa w punkcie 8 powyżej, RG Media nie ponosi odpowiedzialności za następstwa tego faktu względem Klienta lub osób trzecich, m. in. niemożność dostarczenia przesyłki lub jej błędne doręczenie. Wszelkie koszty związane z tym faktem obciążają Klienta.

§ 2
Usługi gwarancyjne

 1. Usługi gwarancyjne są wykonywane zgodnie ze szczegółowymi warunkami gwarancji określonymi
  w karcie gwarancyjnej reklamowanego urządzenia, z zastrzeżeniem ust. 4 i następnych poniżej.
 2. W przypadku niedostarczenia wraz z urządzeniem kompletu dokumentów uprawniających do naprawy gwarancyjnej, RG Media wzywa Klienta do dostarczenia potrzebnych dokumentów w terminie określonym w przesłanej wiadomości. W razie braku dostarczenia tych dokumentów RG Media zastrzega możliwość obciążenia Klienta opłatą manipulacyjną określoną w cenniku usług pogwarancyjnych. W przypadku zlecenia usługi gwarancyjnej w stosunku do urządzeń, nie objętych przez RG Media obsługą gwarancyjną, Klient może zostać obciążony kosztem transportu tego urządzenia.
 3. Opłatami manipulacyjnymi, o których mowa w ust. 2 powyżej może zostać obciążony również Klient, który zlecił RG Media wykonanie Usługi, działając w imieniu Użytkownika końcowego urządzenia.
 4. Za Wady podlegające naprawie serwisowej w ramach gwarancji nie są uważane:
  • przejawy zużycia materiałów eksploatacyjnych lub części składowych Artykułu, których w ramach właściwego użytkowania Artykułu ulegają zużyciu w okresie krótszym niż okres przydatności Artykułu (rzeczy głównej), w szczególności takich jak: żarówki, baterie itp.,
  • uszkodzenia Artykułu spowodowane jego używaniem w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub zaleceniami wynikającymi z instrukcji obsługi przekazanej Klientowi wraz z Artykułem lub
  • uszkodzenia Artykułu wywołane jego nieprawidłową (tj. niezgodną z jego przeznaczeniem lub zaleceniami wynikającymi z instrukcji obsługi przekazanej Klientowi wraz z Artykułem) instalacją,
  • uszkodzenia Artykułu spowodowane uderzeniem pioruna oraz uszkodzenia spowodowane przez wodę, pożar, zmiany napięcia w sieci elektrycznej, niewystarczającą wentylację lub inne zdarzenia, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności,
  • wszelkie uszkodzenia mechaniczne Artykułu,
  • uszkodzenia Artykułu spowodowane ingerencją w jego budowę (w tym strukturę lub wzajemne oddziaływania jego części składowych lub oprogramowania zainstalowanego w Artykule w chwili jego wydania Klientowi), w tym przeróbkami lub regulacją w zakresie wykraczającym poza przewidziany w instrukcji obsługi przekazanej Klientowi wraz z Artykułem lub przeprowadzoną w sposób lub w warunkach niezgodnych z zaleceniami odnośnej instrukcji, z zastrzeżeniem ingerencji dokonanych przez właściwych serwisantów, tj. podmioty wyraźnie wskazane Klientowi jako upoważnione w tym zakresie przez gwaranta (w świetle odnośnej gwarancji przy sprzedaży) lub Sprzedawcę,
  • wszelkie wady Artykułu, na którym naruszone zostały oryginalne zabezpieczenia umieszczone przez producenta lub serwisanta, o którym mowa w punkcie „f)” powyżej,
  • wszelkie uszkodzenia Artykułu powstałe w wyniku jego użytkowania do celów związanych z działalnością gospodarczą;
  • wszelkie uszkodzenia Artykułu spowodowane korozją, utlenianiem, osadzaniem się wapnia lub innego rodzaju stopniowym niszczeniem, wynikającym z normalnego użytkowania Artykułu lub nie mające ujemnego wpływu na właściwości użytkowe Artykułu, takie jak uszkodzenia estetyczne, wgniecenia, zadrapania, odbarwienia.

§ 3
Usługi pogwarancyjne

 1. W przypadku usługi pogwarancyjnej RG Media sporządza dla Klienta kosztorys określający warunki wykonania usługi. Kosztorys stanowi ofertę zawarcia umowy zlecenia usługi pogwarancyjnej ważną 7 dni kalendarzowych od dnia przesłania kosztorysu do Klienta. Akceptując kosztorys Klient wyraża zgodę na wykonanie zlecenia na warunkach określonych w kosztorysie.
 2. Elementy zużyte podczas naprawy są poddawane utylizacji. RG Media zwróci zużyte części tylko na wyraźne życzenie Klienta wyrażone przed przystąpieniem do naprawy urządzenia.
 3. W przypadku odrzucenia oferty wykonania usługi pogwarancyjnej lub braku decyzji ze strony Klienta po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 RG Media zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu urządzenia oraz kosztami sporządzenia kosztorysu zgodnie z cennikiem usług pogwarancyjnych.
 4. Jeżeli Klient w zgłoszeniu serwisowym wyraził zgodę na naprawę odpłatną za określoną kwotę, RG Media jest upoważniony do wykonania usługi bez konieczności sporządzenia kosztorysu, o ile koszt usługi nie przekroczy kwoty określonej przez Klienta. W takim przypadku umowa zlecenia usługi pogwarancyjnej zostaje zawarta w dniu odebrania zgłoszenia serwisowego przez RG Media.
 5. Rzeczywisty koszt naprawy wyszczególniony zostanie na fakturze lub paragonie dołączonym do urządzenia po zrealizowaniu naprawy.

§ 4
Zabezpieczenie danych

 1. Klient przed przekazaniem urządzenia do RG Media zobowiązany jest do zabezpieczenia wszelkich danych przechowywanych na urządzeniu poprzez wykonanie ich kopii zapasowej. RG Media nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się na sprzęcie i innych nośnikach przekazanych ze sprzętem do naprawy oraz za ich ustawienia systemowe.
 2. Na wyraźne zlecenie Klienta, zawarte w zgłoszeniu serwisowym i za dodatkową opłatą określoną w cenniku, RG Media może zabezpieczyć / skopiować dane znajdujące się na urządzeniu przy założeniu, że będzie to technicznie możliwe.
 3. Usługa zabezpieczenia danych jest możliwa do zrealizowania jeżeli stan techniczny urządzenia pozwala na jej wykonanie. W przypadku, gdy nie można zabezpieczyć danych, usługa serwisowa jest nadal kontynuowana, a opłata za wykonanie usługi zabezpieczenia danych nie zostanie naliczona.

§ 5
Wydanie sprzętu

 1. Miejscem wykonywania wszystkich usług serwisowych i naprawczych jest siedziba RG Media.
 2. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie przesyłki na czas transportu ponosi strona nadająca przesyłkę.
 3. Po wykonaniu usługi, RG Media przesyła urządzenie na adres wskazany przez Klienta.

Obowiązki Przedsiębiorcy:

 1. Przedsiębiorca ma obowiązek sprawdzenia zawartości oraz stanu otrzymanej przesyłki w obecności kuriera. W przypadku jakichkolwiek niezgodności w przesyłce Przedsiębiorca powinien bezzwłocznie spisać protokół szkodowy z przewoźnikiem oraz poinformować RG Media mailowo lub telefonicznie o zaistniałej sytuacji podając numer listu przewozowego oraz numer seryjny jakiego dotyczy zdarzenie.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia zewnętrznego przesyłki, Klient ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki lub przyjąć ją na własną odpowiedzialność oraz sporządzić protokół szkodowy z przewoźnikiem. Przedsiębiorca powinien zachować opakowanie zewnętrzne zabezpieczające przesyłkę podczas transportu oraz zamieścić w protokole szkodowym szczegółowe informacje dotyczące jego stanu.
 3. Nie sporządzenie przez Przedsiębiorcę protokołu szkodowego w terminie 7 dni od otrzymania przesyłki powoduje utratę roszczeń związanych z nieprawidłowościami w przesyłce, zgodnie z art. 76 pkt 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53, poz. 272 z późn zm.).
 4. W przypadku niedopełnienia przez Przedsiębiorcę powyższych obowiązków, przyjmuje się, że uszkodzenie mechaniczne urządzenia powstało po odebraniu przesyłki przez Przedsiębiorcę.

Obowiązki Konsumenta:

 1. Zaleca się, aby Konsument dokonał sprawdzenia zawartości oraz stanu otrzymanej przesyłki w obecności przewoźnika. Jednocześnie informujemy o uprawnieniu wynikającym z art. 74 Prawa przewozowego do sporządzenia protokołu szkodowego w obecności przewoźnika przed odebraniem przesyłki lub w przypadku ujawnienia się uszkodzenia po odebraniu przesyłki, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przesyłki. Zgodnie z art. 76: „Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
  -szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;
  – zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
  – ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
  -szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem”.
 2. Po wykonaniu Usługi Klient jest informowany o możliwości i terminie odbioru sprzętu lub naprawiony sprzęt jest wysyłany na adres z jakiego został nadany bądź na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 3. W przypadku nieodebrania sprzętu po upływie 30 dni od wskazanego terminu, lub dwukrotnie awizowanej przesyłki kurierskiej Klient jest wzywany do odbioru sprzętu w nieprzekraczalnym terminie 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia wezwania.
 4. W razie nieodebrania sprzętu w terminie, o którym mowa w pkt 10 RG Media obciąży Klienta opłatą magazynową w wysokości 1 zł brutto za każdy dzień przechowywania nieodebranego sprzętu. Brak możliwości zawiadomienia Klienta w sposób przez niego wskazany, a nie wynikający z błędu RG Media nie zwalnia Klienta z opłaty magazynowej.
 5. Po upływie 3 miesięcy od daty wystawienia wezwania nieodebrany przez Przedsiębiorcę sprzęt uznaje się za porzucony.

§ 6
Wynagrodzenie RG Media

Wynagrodzenie RG Media ustala się podstawie niezbędnego dla wykonania Usługi nakładu pracy, z doliczeniem niezbędnych kosztów, a w szczególności kosztów części zamiennych. Opłatę za wykonanie Usługi określa cennik obowiązujący w chwili zgłoszenia serwisowego. Aktualny cennik publikowany jest na stronie www.rgmedia.pl.

§ 7
Gwarancja na usługi pogwarancyjne

 1. RG Media udziela 3 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi pogwarancyjne oraz na podzespoły wykorzystane w procesie naprawy. Gwarancji udzielanej przez RG Media nie podlegają inne elementy składowe urządzenia. Okres gwarancji biegnie od daty wydania urządzenia z serwisu.
 2. W okresie gwarancji udzielanej przez RG Media wszelkie usterki podlegające gwarancji będą usuwane przez RG Media bezpłatnie. Koszt transportu sprzętu do RG Media i z powrotem nie obciąża Klienta, pod warunkiem dokonania wysyłki zgodnie ze wskazaniami gwaranta i zastrzeżeniem §1 powyżej.
 3. Gwarancji udzielonej przez RG Media nie podlegają usterki wynikające z normalnej eksploatacji i zużycia oraz powstałe w wyniku niezgodnej z przeznaczeniem lub nieprawidłowej eksploatacji urządzenia. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń będących wynikiem wypadku, modyfikacji sprzętu bądź oprogramowania i działania siły wyższej, jak też uszkodzeń powstałych na skutek zalania.

§ 8
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym RODO oraz innymi aktami prawnymi obowiązujących, w państwach członkowskich UE oraz innych przepisów odnoszących się do ochrony danych jest RG Media.
 2. Inspektor ochrony danych w przedsiębiorstwie administratora dostępny jest pod adresem: iod@rgmedia.pl,
 3. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych następują jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla zapewnienia funkcjonowania Usług serwisowych, a nadto w takim zakresie na jaki zgodę podmiotu, którego dane osobie dotyczą (Klienta), RG Media uzyskał na podstawie odrębnego porozumienia. Dane osobowe są zbierane i wykorzystywane jedynie za zgodą Klienta. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, w których nie jest możliwe wcześniejsze wyrażenie zgody ze względu na dane okoliczności, a przetwarzanie danych jest dopuszczalne ustawowo.
 4. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się, iż partnerem RG Media jest osoba fizyczna lub prawna współpracująca z RG Media, w szczególności w zakresie oferowania do sprzedaży towarów, co do których RG Media świadczy Usługi serwisowe (w tym podmioty będące właścicielami marek wymienionych na stronie internetowej RG Media https://rgmedia.pl/zglos-naprawe/ : MOTUS, KIANO, Reinston. Lenovo i inne) – dale jako Partner.
 5. Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych następuje w następujących celach:
  • zawarcie i wykonanie umów serwisowych,
  • dostarczanie biuletynów informacyjnych RG Media oraz Partnerów,
  • działania marketingowe RG Media oraz Partnerów,
  • oferowanie towarów/usług RG Media oraz Partnerów,
  • obsługa Klienta i pomoc dla Klientów,
  • świadczenie usług mediów nadawczych, np. w celu przetwarzania zamówień towarów i usług oferowanych przez nas przez Internet.
 6. Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane jedynie przez taki okres, jaki jest niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem lub regulacjami. Gdy tylko cel przestaje mieć zastosowanie lub zostanie zrealizowany, dane osobowe zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych, dane takie zostaną usunięte, gdy tylko okresy zachowania danych nałożone przez przepisy prawa, umowę/statut spółki lub postanowienia umowy przestaną uniemożliwiać dokonanie takiego usunięcia, o ile nie istnieje powód do założenia, iż takie usunięcie zagroziłoby uzasadnionym interesom oraz pod warunkiem, że takie usunięcie nie wymagałoby nieproporcjonalnie wielkiego wysiłku ze względu na szczególny charakter przechowywania.
 7. W myśl art. 6, par. 1, lit. f RODO strona internetowa RG Media zbiera szereg danych i informacji ogólnych po każdym uzyskaniu dostępu do niej, które są przechowywane tymczasowo w logach serwera. Zapis logu tworzy się w ramach automatycznego logowania dokonywanego przez system komputera przetwarzającego.
 8. Zbieranie i przechowywanie tych danych jest wymagane do działania witryny w celu zapewnienia funkcjonalności witryny oraz prawidłowego wyświetlenia zawartości naszej strony internetowej. Używamy tych danych również w celu zoptymalizowania naszej strony internetowej oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Dlatego dane te są przechowywane ze względów ostrożnościowych związanych z aspektami technicznymi.
 9. Ciasteczka (cookies), usługi analityczne (web analysis) i media społecznościowe:
  • na stronie internetowej www.rgmedia.pl używa się ciasteczek (cookies), usług analitycznych web analysis oraz wtyczek mediów społecznościowych, dla których istnieje oddzielna Polityka prywatności Cookies,
  • udostępnianie informacji o produktach i usługach, o ofertach specjalnych oraz innych wiadomościach, takich jak biuletyny informacyjne,
  • RG Media używa danych osobowych do przesyłania informacji, o które Klient prosi odnośnie produktów, usług oraz innych ofert specjalnych na podany adres mailowy. Powyższe będzie miało miejsce jedynie za wcześniejszą zgodą Klienta, lub jeżeli jest to dopuszczalne prawem. Udzielenie zgody na takie przesyłanie reguluje art. 6 par. 1 lit. a i art. 7 RODO,
 10. Na podstawie art. 6, par. 1, lit. c oraz f RODO, RG Media wykorzystuje i przechowuje dane osobowe oraz – tam, gdzie jest to konieczne – informacje techniczne, w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu danych lub innych zachowań sprzecznych z prawem na naszej stronie internetowej, lub do prowadzenia dochodzeń w takich przypadkach, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne. Może to zostać przeprowadzone na podstawie zarządzeń organów publicznych lub sądów powszechnych, o ile wymaga tego od nas prawo, a także w celu ochrony naszych praw i interesów oraz w celu umożliwienia obrony z naszej strony przed sądem.
 11. Przy przekazywaniu danych osobowych, RG Media zapewnia, aby poziom bezpieczeństwa był zawsze możliwie najwyższy, dlatego też dane przekazywane są jedynie starannie dobranym wcześniej i związanym zobowiązaniami wynikającymi z umów firmom serwisowym i partnerskim.
 12. Przy spedycji towarów, dane są przekazywane do określonych w zamówieniu firm logistycznych lub podmiotów świadczących usługi pocztowe.
 13. RG Media może przekazywać dane osobom trzecim lub organom administracji publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie danych, jeżeli wymaga tego od nas prawo (np. na podstawie zarządzenia wydanego przez organ administracji publicznej lub sąd), lub jeśli jesteśmy do tego uprawnieni (np. ponieważ jest to niezbędne ze względu na dochodzenie w sprawie działań przestępczych lub dla zgłoszenia i dochodzenia naszych praw oraz interesów).RG Media może przekazywać dane osobowe Partnerom zgodnie z celem określonym w pkt. 5 powyżej.
 14. Pozostałe zasady ochrony danych osobowych i polityki prywatności dostępne są na stronie www.rgmedia.pl.

 § 9

Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Klientami jest sąd właściwy miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy RG Media a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu w Krakowie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

RG Media Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 132
28-500 Kazimierza Wielka
NIP: 6050077054

Godziny otwarcia

Pon-Pt: 8.00 - 16.00

Telefon

+48 41 306 74 75

E-mail

serwis@rgmedia.pl

Chat